Dorplijst Puiflijk/Druten-Zuid

Met inwoners en voor inwoners samengesteld

We geloven dat we een ambiteus maar vooral een haalbaar verkiezingsprogramma hebben, dat meerdere doelgroepen aanspreekt

Vragen?

Neem contact met ons op via whatsapp

Download verkiezingsprogramma als PDF
https://ssdpdzwebsite144327-staging.s3.eu-west-1.amazonaws.com/public/verkiezingen/duurzaamheid.webp

1. Een betere wereld voor nu en later

In de afgelopen raadsperiode heeft het klimaat en milieu veel meer aandacht gekregen dan in de jaren daarvoor. Terecht! Er zijn allerlei wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat we de aarde aan het opwarmen zijn. De discussies over stikstof, grootschalige ontbossing door kap en bosbranden en overstromingen nemen alleen maar toe. Onze ambitie is dat we een duurzame wereld creëren voor nu en later.

We hebben afgelopen vier jaar grote stappen gezet om in 2040 energie- neutraal te zijn. Deze ambitie is al bijna gerealiseerd. Dit is gedaan door te investeren in zonneparken.

Deze parken leveren vooral stroom overdag, maar niet in de nacht. Daar zijn windmolens een oplossing voor. Het energienetwerk kan dit de komende acht jaar echter nog niet aan. Wij gaan daarom kijken naar alternatieven voordat we investeren in windmolens, zoals bijvoorbeeld energie-opwekking uit de Waal.

We zorgen dat alle woningen goed geïsoleerd zijn, dat we de daken vergroenen en zodat het in de winter de warmte vasthoudt en in de zomer verkoelt. We stimuleren de overstap naar elektrisch koken en verwarmen met elektriciteit en aardwarmte. We ontmoedingen het verstenen van tuinen. We zien graag meer groen en stimuleren wateropvang op eigen terrein zodat bij hevige neerslag straten minder snel blank staan.

Het juist omgaan met afvalstromen is belangrijk voor een duurzamere wereld. Druten doet het goed maar bij de containers gaat het minder goed. We willen slimmere containers zodat Dar weet wanneer ze geleegd dienen te worden.

https://ssdpdzwebsite144327-staging.s3.eu-west-1.amazonaws.com/public/verkiezingen/zorg.webp

2. Toegankelijke en kwalitatieve zorg

In Nederland is het zo georganiseerd dat wanneer je zorg nodig hebt, je deze ook krijgt. Het proces om zorg aan te vragen en te ontvangen is echter vaak omslachtig omdat het over verschillende organisatiegrenzen gaat.

Wij vinden dat we altijd in moeten zetten op preventie. Dit kan door voorlichting en door bepaalde activiteiten te organiseren.

We organiseren in eerste instantie zorg vanuit de omgeving door te kijken naar de sociale omgeving en mantelzorgers. We dienen deze groep optimaal te ondersteunen.

Is er toch complexere zorg nodig, dan kopen we dat regionaal in zodat we betere afspraken maken over prijs en kwaliteit. Daarnaast delen we zorgexpertises en dat zorgt voor een beter beleid en een betere uitvoering.

Het sociaal team is een belangrijk eerste aanspreekpunt wanneer er zorg nodig is. We zorgen dat er voldoende capaciteit en expertise is om inwoners in onze gemeente te begeleiden. Als inwoners klachten over het sociaal team hebben, dan nemen we deze serieus en verbeteren we de werkwijze aan de hand van deze feedback.

Huishoudelijke hulp, aanpassingen aan woningen of de aanvraag voor hulpmiddelen worden aangevraagd bij de gemeente. We zijn eerlijk over wat de gemeente kan doen, maar zijn ook duidelijk wat we verwachten van inwoners zodat niemand voor verrassingen komt te staan.

https://ssdpdzwebsite144327-staging.s3.eu-west-1.amazonaws.com/public/verkiezingen/wonen.webp

3. Een woning voor iedereen

De woningmarkt ligt op zijn gat. Er zijn te weinig woningen voor verschillende doelgroepen, de bouwprijzen zijn hoog en aannemers hebben te weinig tijd. Er zijn nu ongewenste situaties waar jongeren te lang op kamers of thuis wonen, terwijl ze al een baan hebben en een ‘eigen’ plek willen.

Als gemeente hebben we hier een belangrijke verantwoordelijkheid om voldoende te bouwen voor iedere doelgroep in het koop- en(sociale) huursegment. Voor senioren bouwen we levensloopbestendig, grondgebonden woningen.

We gaan aan de slag met een zelfbewoningsplicht. Hiermee voorkomen we dat investeerders nieuwe woningen van de markt halen en duur verhuren. Daarnaast kijken we welke invloed we kunnen uitoefenen om de prijzen lager te houden. Bijvoorbeeld door afspraken met ontwikkelaars via contracten af te dwingen of door als gemeente meer grondposities te verwerven en projecten te (laten) ontwikkelen.

We bouwen meteen energieneutraal bij nieuwbouw en stimuleren vergroening van de tuinen.

We vormen een visie over circulair bouwen en zetten dit in waar de kansen zich voordoen.

Tiny houses worden steeds populairder. Dit zien we als een kans om snel en goedkoop in een woonvorm in een gemeenschap te wonen waar je het groen deelt. Zeker voor starters is dit een kans om te beginnen en door te groeien naar een andere woning. Financiering is lastig, maar in combinatie met erfpacht van de grond zeker een mogelijkheid.

https://ssdpdzwebsite144327-staging.s3.eu-west-1.amazonaws.com/public/verkiezingen/jeugd.webp

4. Gelijke kansen voor alle jongeren

De jeugd in onze gemeente heeft het recht om op te groeien in een veilige en fijne omgeving. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. We weten allemaal dat, door uiteenlopende omstandigheden, niet iedere ouder dit even goed af gaat. Daar is de gemeente een belangrijk vangnet.

We zetten in op een band met de jongeren door de inzet van straatcoaches. Deze kunnen zonder al te veel ophef met jongeren in gesprek gaan. Ze hebben een goed netwerk met de jongerenwerkers, politie en boa’s.

We gaan in gesprek met de ouders waarvan de kinderen toch regelmatig uit de bocht vliegen en kijken hoe herhaling voorkomen kan worden. Gezinnen worden begeleid door het sociaal team of door zorginstellingen wanneer complexere indicaties zich voordoen.

Bij Place2Be worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor jongeren. Dit is een centrum waar jongeren samenkomen. Zeker na de coronaperiode dienen er weer voldoende activiteiten georganiseerd te worden.

Iedere pilletje wat gekocht wordt draagt bij aan de criminaliteit die komt kijken bij het ontwikkelen en verkopen van drugs. We gaan jongeren hiervan bewust maken, zetten communicatiecampagnes op en geven ze handvaten zodat ze geen slachtoffer worden van drugscriminaliteit. Naast drugs gaan we ook het gesprek aan over alcoholgebruik en een gezonde leefstijl.

We zetten gamificatie (spelvormen) in omdat dit jongeren aanspreekt.

https://ssdpdzwebsite144327-staging.s3.eu-west-1.amazonaws.com/public/verkiezingen/senioren.webp

5. Levensgeluk voor senioren

In gemeente Druten is 20,3% van de inwoners ouder dan 65 jaar volgens het CBS. Dit is een ontzettend grote en belangrijke groep. Dit percentage groeit de komende jaren door naar bijna 50%.

Het is belangrijk dat we het fundament voor deze senioren gaan leggen.

Daarbij is onze visie dat we senioren zo lang mogelijk thuis laten wonen. Dit is de omgeving die ze kennen. Om dit te realiseren dienen we te zorgen dat senioren vitaal blijven en sociale contacten onderhouden. We zullen continu activiteiten bedenken die senioren samen laten bewegen, met o.a. als doel om vereenzaming tegen te gaan. Verder is het belangrijk dat senioren mobiel zijn. Dit kan door goed vervoer aan te bieden via de plusbussen maar ook via scootmobielen. Wij vinden het belangrijk dat zij zo lang mogelijk gebruik van maken van scootmobielen en zien graag een soort vrijblijvende opfriscursus als belangrijk onderdeel voor de veiligheid.

Verder is het belangrijk dat woningen aangepast worden om senioren thuis te laten wonen. Het proces van aanvraag tot realisatie moet eenduidig en kort zijn.

Bij nieuwbouwplannen moet er ruimte zijn voor particuliere initiatieven om met een groep inwoners levensloopbestendige woningen te realiseren waarbij een hal of woonruimte eventueel gedeeld is. Hierdoor wordt het makkelijk om voor elkaar te zorgen Als dat niet meer kan dan wordt er zorg vanuit de gemeente aangeboden.

https://ssdpdzwebsite144327-staging.s3.eu-west-1.amazonaws.com/public/verkiezingen/onderwijs.webp

6. Kwalitatieve opvang en leren in jouw omgeving

In het onderwijs worden de eerste kansen gelegd voor het verkrijgen van een mooie baan.

Onderwijs is ontzettend belangrijk. Als gemeente spelen we een belangrijke rol om te zorgen voor kwalitatieve huisvesting. Hierbij nemen we leerlingen-instroom cijfers als uitgangspunt. Daarbij geldt voor ons dat we er alles aan doen om basisonderwijs in iedere kern te behouden, maar alleen als dat haalbaar is.

Het onderwijs is ook de eerste lijn verantwoordelijkheid waar het gaat om het signaleren van problemen met kinderen. Dit kunnen problemen zijn binnen een gezin, maar ook onderwijsachterstand kan een probleem worden. Het is belangrijk dat de scholen hierbij het sociaal team goed weten te vinden en snel kennis delen. Het sociaal team onderneemt tijdig actie.

Wij hebben vier jaar geleden een voorstel ingediend voor het instellen van een jeugdraad. De raad stemde unaniem voor. We zijn in gesprek geweest met het Pax Christi College. Helaas heeft de coronapandemie de jeugdraad verhinderd. We geven niet op en gaan er vanuit dat het de komende periode wel lukt.

We zien graag dat de techniekonderwijs wordt gecontinueerd en wellicht wordt uitgebreid met andere specialistische vakgebieden.

We zien de kracht van integrale kindcentra waarbij kinderopvang, peuterspeelzalen en basisonderwijs zoveel mogelijk onder één dak worden gebracht. We onderzoeken per locatie of en wanneer dit te realiseren is.

https://ssdpdzwebsite144327-staging.s3.eu-west-1.amazonaws.com/public/verkiezingen/sport.webp

7. Stimuleren van bewegen en sporten

Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen die regelmatig sporten minder kans hebben op hart-en vaatziekten. Het is in het belang van onze inwoners en de gemeente dat inwoners worden gestimuleerd om te bewegen en sporten. Hiervoor faciliteren we een breed pakket aan voorzieningen.

We zorgen dat er voldoende sportaanbod is via verenigingen en dat er een goede infrastructuur is om buiten te sporten.

We stimuleren de jeugd om gebruik te maken van Sjors Sportief om te ontdekken wat zij leuk vinden.

Ook voor gezinnen die het moeilijker hebben, zorgen we dat sporten toegankelijk is en blijft.

We ondersteunen verenigingen met ontwikkelingen die zij doormaken en zijn meewerkend in het verlenen van vergunningen voor evenementen. Ook zijn vrijwilligers belangrijk voor verenigingen. We zijn in gesprek met verenigingen over dit onderwerpen en kijken waar we kunnen ondersteunen.

Wij vinden dat er een pumptrack moet komen in onze gemeente waar de jeugd met fietsen en steps een parcours aflegt met diverse hoogten.

We onderzoeken en stimuleren verenigingen om hun panden te verduurzamen. Dit is interessant omdat hiermee ook de lasten verlaagd worden.

Sporten en bewegen heeft altijd onze aandacht, ook die van jou?

https://ssdpdzwebsite144327-staging.s3.eu-west-1.amazonaws.com/public/verkiezingen/veiligheid.webp

8. Overal een veilige omgeving

Op het gebied van veiligheid en openbare orde is er ten opzichte van een tiental jaren geleden nogal wat veranderd. Voorzieningen op het gebied van brand- en rampenbestrijding zijn overgeheveld naar de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Ook het ambulancevervoer is een regionale aangelegenheid geworden.

Daarnaast zorgt de invoering van de landelijke politie dat de gemeente minder directe invloed heeft op de inzet van deze dienst. Het betekent bijvoorbeeld dat de gemeente Druten geen direct eigen zeggenschap heeft over de locatie van brandweerauto’s en ambulances of het aantal wijkagenten.

Als gemeente kan men wel indirect invloed uitoefenen op de veiligheid en openbare orde. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van regels voor evenementen in een plaatselijke verordening en hierop te handhaven, het verlenen van vergunningen, cameratoezicht en het stimuleren van sociale controle.

Veiligheid is een gevoel dat iedereen moet ervaren. We nemen dit altijd serieus door te luisteren en kijken wat we aan specifieke situaties kunnen doen.

Ook verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp. We pakken onveilige situaties aan door met de inwoners te kijken naar de problemen en mogelijke oplossingen.

https://ssdpdzwebsite144327-staging.s3.eu-west-1.amazonaws.com/public/verkiezingen/werk.webp

9. Een hoog welbevinden en kansen tot werk

In gemeente Druten hebben we oog voor iedereen. We zorgen dat alle inwoners een eerlijke kans hebben tot werk en sociale zekerheid; ook wel een inclusieve samenleving genoemd. Echter is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Als gemeente nemen we de verantwoordelijkheid om te zoeken naar kansen voor inwoners die lastiger aan werk of dagbesteding komen.

Het participeren in de samenleving lossen we regionaal op. Hierdoor is vraag en aanbod ruimer dan wanneer dit op gemeenteniveau wordt bekeken en biedt dit meer mogelijkheden. Verder ontwikkelen we lokale activiteiten die het aantal bijstandsgerechtigden vermindert.

Steeds meer mensen geraken in armoede en krijgen met schulden te maken. Dit is door de corona crisis toegenomen. We houden oog voor deze groep en kijken waar hulp geboden kan worden. Doel daarbij is in eerste instantie preventie en daarna het voorkomen van herhaling. Dit probleem wordt opgepakt door het sociaal team zodat ook andere aspecten worden bekeken, zoals de woonsituatie, omgeving en gezondheid.

https://ssdpdzwebsite144327-staging.s3.eu-west-1.amazonaws.com/public/verkiezingen/recreatie.webp

10 Fijn en betaalbaar recreëren

Druten ligt centraal in Nederland en in het Land van Maas en Waal. Het Land van Maas en Waal heeft een onderscheidend karakter. Vaak erkennen we de mooie eigenschappen van het gebied niet meer omdat we er aan gewend zijn

Veel toeristen weten Druten te vinden omdat zij juist dit gebied willen verkennen. Onze dijken vormen een geweldige fietsroute maar ook de verschillende dorpen zijn het bezoeken waard.

Druten loopt niet voorop in de regio waar het gaat om recreëren, maar met de Veerdam en de horecaboot bieden we een unieke ervaring aan lokale inwoners en die van buurgemeenten en toeristen.

De laatste jaren zien we een toename van Bed & Breakfast- ondernemers. We zien graag dat deze groei zich doorzet. We stimuleren dat mensen een B&B kunnen beginnen aan huis en nemen het voortouw in proactieve communicatie over de mogelijkheden en regelgeving.

Door de (nog) beperkte recreatie- mogelijkheden zijn we terughoudend in het heffen van toeristenbelasting maar we onderzoeken wel de mogelijkheden.

Dagtoeristen recreëren ook. We zorgen ervoor dat de pont van Druten blijft varen en kijken of de tijden verruimd kunnen worden. Dit biedt kansen voor ondernemers in het centrum waar winkelen, eten en drinken gecombineerd kan worden en dit toeristen een mooie ervaring biedt.

We zijn trots op de ondernemers die zich onderscheiden in het aanbieden van een openbaar toilet. We gaan door met Druten regionaal op de kaart zetten.

https://ssdpdzwebsite144327-staging.s3.eu-west-1.amazonaws.com/public/verkiezingen/buitengebied.webp

11. Het buitengebied biedt kansen

In het buitengebied zijn veel agrariërs actief, waaronder akkerbouwbedrijven, veehouderijen en fruittelers. Daarbij zorgen zij voor lokale werkgelegenheid, zoals bijvoorbeeld voor loonwerkers.

Regelmatig stoppen bedrijven hun activiteiten omdat er geen opvolging is of er geen economische haalbaarheid is. Dit kan leiden tot leegstand van schuren en gebouwen. We zien steeds vaker in de media en ook in deze regio, dat de onderwereld hierop inspeelt, dit noemen we ondermijning. Dit begint klein, maar kan grote gevolgen hebben. Veiligheid in het buitengebied is belangrijk. Daarom zijn we in gesprek met ondernemers, zorgen we voor regelmatige communicatie en werken we nauw samen met de politie om te bepalen welke acties nodig zijn.

Agrariërs worden steeds creatiever en ontplooien nevenactiviteiten zoals recreatie bij de boer, boerderijwinkels en aanhuisverkoop of energieproductie. We stimuleren deze vorm van ondernemerschap.

Met name bij de energietransitie kan het buitengebied een belangrijke rol hebben. We kijken graag eerst naar het leggen van zonnepanelen op agrarische gebouwen.

https://ssdpdzwebsite144327-staging.s3.eu-west-1.amazonaws.com/public/verkiezingen/economie.webp

12. In onze gemeente wil je ondernemen en wonen

Gemeente Druten kenmerkt zich door grotere bedrijven verdeeld over verschillende industriegebieden tot kleine ondernemers die aan huis hun diensten en producten aanbieden.

Het is belangrijk dat we een goed economisch klimaat bieden aan ondernemers. We stimuleren ondernemerschap. Dit betekent dat zij zich, zonder al te veel wet- en regelgeving, dienen te focussen op de producten en diensten. Daarbij is een goede (digitale) infrastructuur en bereikbaarheid belangrijk. De N322 dient hiervoor aangepakt te worden.

Als gemeente ondersteunen we ondernemers door het bieden van kennis en bemiddelen in lokale en regionale netwerken. Niet alleen tussen ondernemers en instellingen maar ook richting inwoners en dus potentiële werknemers.

Corona heeft een grote impact gehad op een aantal ondernemers. Samen met ondernemers kijken we naar de kansen op een duurzaam herstel.

We attenderen ondernemers op subsidiemogelijkheden om kennis te verrijken, diensten en producten uit te breiden en medewerkers (langer) te binden.

Ondernemers hebben een belangrijke rol in het verduurzamen van hun panden. Wij helpen ondernemers met het verkennen van de mogelijkheden en het realiseren van aanpassingen aan de bedrijfspanden. Westerhout-Zuid is vol en dat betekent dat we op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden voor uitbereiding.

We houden de belastingdruk laag en verhogen maximaal naar het regionaal gemiddelde.

https://ssdpdzwebsite144327-staging.s3.eu-west-1.amazonaws.com/public/verkiezingen/dienstverlening.webp

13. Goede dienstverlening aan alle inwoners

In onze gemeente zijn er inwoners en ondernemers die regelmatig gebruik maken van de dienstverlening van onze gemeente en andere inwoners en ondernemers bijna nooit. Het mag niet uitmaken wanneer je contact hebt want de dienstverlening moet altijd snel, betrouwbaar en kwalitatief zijn.

In 2018 is de organisatie van Druten en Wijchen officieel samengevoegd. Dit komt met name doordat kleine gemeenten kwetsbaar zijn. Doordat bepaalde functies door een enkele persoon wordt uitgevoerd. Het is lastig personeel te binden als de doorgroei mogelijkheden beperkt zijn, dit was ook in gemeente Druten zo. Wij geloven in de werkorganisatie met Wijchen, maar het gaat niet overal even goed. Daarom blijven we scherp, stellen we vragen over klachten en dragen we zorg voor de continue verbetering van de organisatie. Wij staan ervoor open om in de toekomst het werk voor meerdere gemeenten uit te voeren.

Als Dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid zorgen we ervoor dat er op verschillende dossiers tijdig en voldoende worden gecommunciceerd richting de inwoners. Keuzes die de raad en gemeente maken die mogen in geen enkel geval als een verrassing komen.

Wij zijn voorlopig terughoudend bij fusies, zo hebben we er altijd ingezeten: eerst de voordelen zien. We zetten nu in om samen te werken met buurgemeenten.

Bij klachten zorgen we dat er tijdig geacteerd wordt en dat klachten serieus worden genomen.

https://ssdpdzwebsite144327-staging.s3.eu-west-1.amazonaws.com/public/verkiezingen/creativiteit.webp

14. Oog voor historie en creativiteit

Gemeente Druten ligt centraal in het land van Maas en Waal en kenmerkt zich door een historie met vier kleine kernen met een grotere kern Druten.

Druten heeft met d’n Bogerd een theater waar regionaal veel bezoekers op afkomen en zowel startende, als grote artiesten optredens verzorgen. Het programma is gevarieerd voor jong en oud.

In de regio ontstaan steeds meer initiatieven voor musea. Zo is er het Dericks en Geldens Museum en Museum Tweestromenland gevestigd in Beneden-Leeuwen. Gemeente Druten heeft ook geholpen bij het ontstaan en inmiddels ook het behoud van dit museum.

In onze gemeente zijn diverse amateurtoneelverenigingen die belangrijk zijn voor de kernen. Ook zijn er muziekverenigingen waar eventueel ook subsidie voor de leden beschikbaar is.

De gemeente telt meer dan honderd erkende monumenten, van welke voornamelijk toch vaak unieke boerderijen en huizen, maar ook diverse kerken. We hechten er waarde aan dat deze monumenten behouden blijven zodat de verhalen aan volgende generaties verteld worden.

Ook de evenementen in de gemeente zijn belangrijk voor de cultuur. Zo is er bijvoorbeeld de Leste Mert, Dag van Druten, Koningsdag en Dickens Dag. We steunen deze evenementen.